آزمایشگاه رنگ و پوشش

Image

آزمایشگاه رنگ و پوشش

تجهیزات و دستگاههای این آزمایشگاه براساس آزمونهای كنترل مشخصات فیزیكی، مكانیكی و شیمیایی- محیطی به سه دسته دستگاههای تعیین مشخصات فیزیكی رنگ تر (مانند دستگاههای اندازه‌گیری دانسیته، ویسکوزیته و ...)، دستگاههای تعیین مشخصات فیزیكی و مقاومت مكانیكی رنگ خشك (مانند دستگاههای اندازه‌گیری چسبندگی، مقاومت در برابر خراش، مقاومت خمشی وضربه و ...)، دستگاههای بررسی مقاومت شیمیایی و محیطی رنگ و پوشش (تعیین مقاومت فیلم خشک رنگ، در برابر رطوبت، اشعه ماوراء بنفش، زنون، شرایط جوی تسریع شده و ...) تقسیم بندی می شود. در جدول زیر برخی از آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه رنگ و پوشش  همراه استاندارد مربوطه ارائه شده است: 
جدول رنگ و پوشش

تصاویر از آزمایشگاه رنگ و پوشش