آزمایشگاه فرمالین و ترکیبات آلی

Image

آزمایشگاه فرمالین و ترکیبات آلی

با توجه به گستره‌ي خدمات آزمايشگاهي، آزمايشگاه­ هاي شیمی سامد پایا مشهد، قابليت انجام آزمون‌های کنترل کیفی، تعیین ماهیت و انطباق با استاندارد انواع محلول های فرمالین و نمونه های ترکیبات آلی متنوع را دارا مي‌باشد. در زير اشاره‌اي به برخي از اين محصولات و فراورده‌ها شده است : 

تصاویر از آزمایشگاه فرمالین و ترکیبات آلی