آزمایشگاه الکتریکی

Image

آزمایشگاه الکتریکی اندازه گیری و تولید میلی آمپر

شرکت شیمی سامد پایا مشهد با فراهم نمودن تجهیزات الکتریکی معتبر و برند نظیر Fluke آمریکا و همچنین شرایط محیطی پایدار ، امکان اندازه گیری و تولید میلی آمپر را برای تجهیزات ابزار دقیق فراهم نموده است . توسعه و گسترش کامل آزمایشگاه الکتریکی در تمامی حوزه های الکتریکی در حال حاضر در اولویت اول شرکت شیمی سامد پایا مشهد قرار دارد .

تصاویر از آزمایشگاه الکتریکی