بازدید معاونت محترم استانداردسازی و آموزش اداره کل استانداردخراسان رضوی

بازدید معاونت محترم استانداردسازی و آموزش اداره کل استانداردخراسان رضوی

 

پیرو انجام اقدامات بهبودی در آزمایشگاه  شیمی سامد پایا مشهد،  امکانات و همچنین خرید تجهیزات جدید،  این آزمایشگاه از سوی معاونت محترم استانداردسازی و آموزش اداره کل (سرکار خانم دکتر میری)، رییس اداره امور آزمایشگاه­ها (سرکار خانم مهندس بهمنی) و همچنین سرپرست  محترم آزمایشگاه صنایع شیمیایی (آقای دکتر سعیدی)  در تیر ماه 1398 مورد بازدید قرار گرفت.


چاپ