انتخاب دومین سال پیاپی برند "چسب مشهد" شرکت تولیدی و صنعتی سامد به عنوان برند برتر استان

انتخاب دومین سال پیاپی برند "چسب مشهد" شرکت تولیدی و صنعتی سامد به عنوان برند برتر استان

 نظر به فراخوان انتخاب برندهای برتر سال 1398 شرکت تولیدی و صنعتی سامد مالک برند "چسب مشهد" توانست برای دومین سال پیاپی در میان بیش از 80 برند مطرح استانی که نسبت به ارائه مدارک و مستندات به دبیرخانه همایش اقدام نموده بودند،  به عنوان یکی از 15 برند برتر  در حوزه صنعت، تولید و بازرگانی برگزیده شود.

 همایش انتخاب برندهای برتر استان خراسان رضوی در 16/05/1398 در سالن همایش های ساختمان ساپکو برگزار گردید در این همایش که تحت مدیریت  انجمن مدیران صنایع استان برگزار شد  از 15 برند برتر استانی در حوزه صنعت، تولید و بازرگانی و همچنین 6 برند برتر در حوزه اصناف و خدمات با ارائه لوح و تندیس قدردانی گردید همچنین 6 برند در حوزه صنعت تولید و بازرگانی و 2 برند در حوزه اصناف و خدمات نیز به عنوان برندهای شایسته تقدیر معرفی گردیدند.


چاپ