انجام ممیزی مراقبتی مرحله اول سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC17025:2005 توسط نهاد اعتباردهی پارسیان

انجام ممیزی مراقبتی مرحله اول سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC17025:2005 توسط نهاد اعتباردهی پارسیان

پیرو اخذ تاییدیه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC17025:2005 شرکت شیمی سامد از نهاد اعتباردهی پارسیان در سال 1397،  اولین ممیزی مراقبتی  این سیستم در تاریخ 24/07/98  انجام و صلاحیت سیستم  به مدت یک سال دیگر از سوی ممیزین نهاد  اعتبار هی پارسیان مورد تایید قرار گرفت.

پیرو هماهنگی های صورت گرفته  با شرکت نهاد اعتباردهی پارسیان و حضور ممیزین در مکان شرکت شیمی سامد پایا مشهد کلیه الزامات فنی و مدیریتی آزمایشگاه بر اساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC17025:2005 بررسی و با توجه به انطباق سیستم مدیریت آزمایشگاه  ISO/IEC17025:2005  به مدت یک سال تمدید گردید.


چاپ