بازدید ریاست محترم اداره استاندارد خراسان رضوی

بازدید ریاست محترم اداره استاندارد خراسان رضوی

بازدید ریاست محترم اداره استاندارد خراسان رضوی  (آقای مهندس جمیع) به همراه معاونت محترم ایشان (آقای مهندس محمدی) و  همچنین کارشناس محترم اداره استاندارد (آقای مهندس عباسی) از توانمندی های کمی و کیفی آزمایشگاه شیمی سامد پایا مشهد.

همچنین در حین بازدید به سئوالات مطرح شده از سوی مدیران ، سرپرستان  و کارشناسان سازمان در حوزه  موارد مرتبط با موارد استاندارد محصولات از سوی آقای مهندس جمیع و تیم همراه ایشان پاسخ داده می شد .


چاپ